top of page
tuxpi.com.1644762458.jpg
sketch stripe

מרחב התחדשות הלמידה

Anchor 1

מרחב התחדשות הלמידה יטפח כשירויות המתייחסות ליכולת האדם לחדש ולפעול באופן פרו
אקטיבי ועצמאי, יפתח חשיבה יצירתית, ביקורתית ורפלקטיבית, תוך למידה בין תחומית ורב תחומית

.ויקנה פרקטיקות, כלים פדגוגיים ושילוב מיומנויות תוך תמיכה בתהליך מול מובילי צוותי המח"ר

bottom of page